வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, May 31, 2018

முந்தைய பதிவுகள் பத்று பாவமன்னிப்பு கல்வி

பத்று                                                                                                                                                        பத்ரின் வரலாறு
பத்ரின் அரசியல் 2013

பத்று - ஹிதாயதும் ழலாலத்தும் 2014                                                                                                                                                        பாவமன்னிப்பு                                                                          திருந்திக் கொள்ளவும் திருத்திக் கொள்ளவும் ஒரு வாய்ப்பு 2016

உண்மை வலிது 2014
பாவமன்னிப்பு 2013
திரும்பிப்பார் 2011                                                                                                                                           கல்வி                                                                                                                                                        

பயனுள்ள கல்வி எனும் கவனம் தேவை                            உயர் கல்வி சில யோசனைகள் 

No comments:

Post a Comment