வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, October 15, 2015

ஆஷூரா முஹர்ரம் முந்தைய பதிவுகள்

இந்த முந்தைய பதிவுகளில் ( 4 கட்டுரைகள்)  பல அடிப்படைச் செய்திகள் உண்டு,  ஒவ்வொன்றையும் வாசித்துக் கொள்க!

ஆஷூரா தொகுப்பு

நெருக்கடியிலும் நேரிய வழி நடப்போம்.2014

No comments:

Post a Comment