வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Wednesday, October 05, 2016

ஆஷூரா தொகுப்பு 2016

ஆஷூராவிற்கும் கற்பலாவிற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஆகவே ஆலிம்கள் கர்பாலாவை இந்த நேரத்தில் பேசூவதை தவீர்க்கவும்.

ஆஷூரா - அக்கிரம அரசியலின் முடிவு  2011

ஊர்வலங்களில்.. இஸ்லாம்.. 2008

யூதர்களாகிவிடாதீர்கள்  2013

நெருக்கடியிலும் நேரிய வழி நடப்போம்.  2014

பிளந்த பாதையும் பிளவு படாத மக்களும் 2015

 உறுதியின் மறு வடிவம் மூஸா (அலை) 2015No comments:

Post a Comment