வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Wednesday, December 08, 2010

ஆஷூரா சில தகவல்கள்

ஆஷூரா பற்றிய சில கவல்களுக்கு இக்கட்ட்டுரையை வாசிக்கவும்

No comments:

Post a Comment