வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, July 14, 2016

மக்தப் முந்தைய பதிவுகள்

மக்தப் மதரஸாக்கள்  தொடர்பிலான முந்தைய பதிவுகள்                                            திண்ணையில் வளர்ந்த தீன் கல்வி 

மதரஸா ! இஸ்லாமிய வாழ்வின் தலை வாசல்

No comments:

Post a Comment