வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, April 13, 2017

புனித வெள்ளி முந்தைய தொகுப்பு

நாளை புனித வெள்ளியாக அனுசரிக்கப்படுவதால் அது குறித்து பேச கீழுள்ள தலைப்புக்களை பார்க்கலாம்.

பொய் வெளிச்சத்தில் புனித வெள்ளி

ஈஸா (அலை) இரண்டாம் வருகை

No comments:

Post a Comment