வெள்ளிமேடை- வெள்ளி மேடை - vellimedai-velli medai- juma bayan- khuthuba --juma kuthuba -خطبة الجمعة கோவை அ,அப்துல் அஜீஸ் பாகவி

Thursday, September 21, 2017

ஹிஜ்ரத் முந்தைய் பதிவுகள்

No comments:

Post a Comment